Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

ТИМ ЗА ИОП

Образац за ИОП

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА

Законом о основама система образовања прописано је да ученику коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.

Индивидуални образовни план (ИОП) је посебан документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређеног ученика, у складу са његовим способностима и могућностима. Циљ ИОП-а је оптимални развој детета, укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, односно задовољавања образовно-васпитних потреба детета и зависно од потреба, врши се прилагођавање у виду индивидуализације, односно индивидуални образовни план          (ИОП1 или ИОП2) којим би се отклониле физичке и комуникацијске препреке. За ученика са изузетним  спообностима школа доноси ИОП3.

Тим броји седам чланова, док шири састав тима чине све одељењске старешине које имају ученике обухваћене ИОП-ом, као и предметни наставници који имају ученике обухваћене ИОП-ом и наравно родитељи/старатељи ученика.

Циљ ИОП-а: Постизање оптималног развоја ученика и укључивање у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.

Задаци Тима за инклузивно образовање :

  • Доношење плана и програма рада;
  • Организовање активности на основу програма;
  • Сарадња са интерресорном комисијом;
  • Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама и потреба за додатном подршком;
  • Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а и евалуација;
  • Вредновање остварености и квалитета програма рада;
  • Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика;
  • Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју;
  • Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју;
  • Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног усавршавања наставника.