Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

О ШКОЛИ

Четворогодишњу основну школу до 1911. године Житковац није имао. Школу су ученици похађали у Прћиловици.

На иницијативу и уз материјалну помоћ поп Лазе Мартиновића и Станка Петровића, народног посланика, као и добровољног прилога грађана Житковца сакупљена је сума у износу од 8000 динара. Од поменуте суме подигнути су школа и стан за учитеља, уз велико ангажовање Драгољуба Милосављевића и Саве Милићевића као надзорника радова који су допринели да се зграда у што краћем року доврши и оспособи за нормалан рад.

Првог септеммбра 1911. године школа у Житковцу почиње самостално да ради.

Први учитељ у ОШ Житковац био је Светолик Јанковић.

Рад школе одвијао се непуну годину, а онда је прекинут рад на неодређено време због рата са Турцима 1912.

Рад је у школи настављен 1913. године и рад се одвијао опет непуну годину када је прекинут због Првог светског рата. Прекид је трајао све до 01.09.1919. године.

За време ратних година зграду су користили непријатељи као складиште ратног материјала. Непријатељ је приликом повлачења све књиге и намештај уништио и запалио.

Поновним добровољним прилозима школска зграда је доведена у ред и оспособљена за извођење наставе.

Ова четворогодишња ОШ радила је континуирано до 1955. године у истој згради, а 01.09.1955. године прераста у Осмогодишњу школу и прелази у зграду бившег среза моравског.

Пре тога од 01.09.1950. до краја јуна 1952. године била је оформљена Нижа непотпуна гимназија са седиштем у Моравцу.

Нижа непотпуна гимназија у Моравцу имала је три разреда, и то:

  1. разред – 3 одељења;
  2. разред – 2 одељења;
  3. разред – 2 одељења;

са укупно 210 ученика и 7 наставника. Први директор Ниже непотпуне гимназије био је Драгомир Кузмановић.

01.09.1952. године Нижа непотпуна гимназија прелази у зграду бившег среза моравског и ради све до 01.09.1955. године, а онда прераста у Осмогодишњу школу.

При матичној школи у Житковцу постоји: 6 школских зграда, 27 учионица, 5 кабинета, 6 библиотека, 5 трпезарија, 1 сала за физичко васпитање, 1 кухиња, 1 простор за забавиште, 6 зборница, 1 спортски терен.

01.09.1957. године овој централној школи припајају се четвороразредне школе: Прћиловица, Моравац, Нозрина, Лужане и Горње Сухотно као физички одвојена оделења која имају своје руководиоце оделења, и ради као јединствена осмогодишња школа.

Пошто је школски простор за извођење редовне наставе био прилично скучен, те се неминовно постављао проблем простора, те је на седници Наставничког већа од 09. августа 1958. године, разматрано питање проширења учионичког простора. Том приликом одлучено је, пошто је Општина Алексинац одобрила у ту сврху 20.000.000,00 динара, да се догради спрат на већ постојећој згради и створе нормални услови за рад. Како су на истом делу зграде становали наставници, те је требало њих иселити и тај део , као и новоизграђени употребити као простор за извођење наставе. У исто време донета је и одлука да се ученици од петог до осмог разреда преселе у зграду Основне школе – Моравца до завршетка предвиђених послова на згради. На истој седници предложено је да мајстори раде у три смене како би се убрзали послови око изградње и омогућило ученицима да краће путују.

После завршених радова у вези доградње спрата добијено је: 11 учионица, 2 кабинета и два простора за радионицу, као и 3 канцеларије (директора школе, секретара и зборница за наставнике и учитеље).

Према томе настава је могла нормално да се изводи у преправљеној и дограђеној згради. Ученици нижих разреда из бивше старе школске зграде почели су да похађају редовну наставу заједно са вишим разредима у новој школској згради. Стара зграда је 1959. године адаптирана и прилагођена за становање просветних радника и других лица.

До 1967. године никакви важнији радови нису обављани у згради и дворишту школе, сем што су бетонске стазе направљене до ВЦ-а и шупе.

  1. године , у пролеће, уз ангажовање наставника, ученика и њихових родитеља, довучен је песак из Мораве, бетонирано је цело двориште, постављена бетонска ограда са гвозденом капијом.
  2. године уз ангажовање и материјалну помоћ МЗ Житковац, Друштвено – политичке заједнице Општине, Заједнице образовања, наставника школе и ђачких родитеља у продужетку школске зграде подигнута је фискултурна (зграда) сала у површини око 250 м². У исто време прибављени су и најпотребнији реквизити за успешно извођење физичког и здравственог васпитања.
  3. године уз помоћ Дечије заштите, Заједнице образовања и Општинских органа, као и Школе, подигнута је модерна ђачка кухиња, у чијем склопу је и Забавиште за предшколску децу. Том приликом испред ове зграде озидана је и фонтана, сређен улазни део зграде са постављеним мермером. Ђачка кухиња је опремљена савременим уређајима: машинама за мешење, казанима за кување, штедњацима, као и свим потребним инвентаром потребним за исхрану 1000 и више ученика. Била је у то време прва и једина овакве врсте кухиња у општини. Трпезарија је опремљена са 100 столова и 400 столица.

Исте године приступило се уређењу спољашњег и унутрашњег амбијента школе те су испред улазног дела школе направљене жардињере у мозаику од обојеног мермера. Улазни део школске зграде обложен је мермером, а исто тако и ходник у приземљу. На зидовима ходника урађен је орнамент који третира све видове образовног рада.

Због повећања прилива ученика, самим тим и повећањем броја одељења, а недовољног школског простора, јавила се неминовна потреба за исељењем подрумских просторија, које су биле одређене за смештај огрева. У продужетку фискултурне сале, 1971. године подигнута је шупа за дрва и угаљ, а просторије у подруму су адаптиране и прилагођене за извођење наставе. Тако смо добили две учионице, просторију за смештај архиве, једну просторију за магацин радионице и једну просторију за фото секцију, која је опремљена потребним уређајима за израду слика у црно-белој техници.

Настављено је и даље са уређењем унутрашњег и спољашњег изгледа школе, па је 1972. године уз свесрдно залагање свих радника школе, који су и поред свог редовног рада до дубоко у ноћ, а често и освањивали на постављању мале гвоздене ограде испред школе, на уређењу учионица, постављању лесонита по зидовима, шмирглањем и лакирањем столова, фарбањем лесонита масном бојом, лепљењем тапета по канцеларијама допринели стварању пријатне атмосфере за рад, а исто зако извршили уштеду новца који би био потребан за ове радове, а он не би био тако мали.  Тих дана постављени су таписони по учионицама и итисони по канцеларијама. И у овом послу били су ангажовани радници школе. Треба напоменути да су овакви послови извођени и по истуреним оделењима наше школе. На овај начин централна школа , као и истурена оделења добили су нову физиономију, те је у оно време наша школа послужила као пример другим школама како се уз свесрдно залагање колектива и уз ангажовање минималних материјалних средстава може много учинити на побољшању услова живота и рада у школском амбијенту.

Јула 1994. године отпочета је инвестиција надоградње зграде школе у Житковцу. Министарство просвете је одобрило 60.000,00 динара, а општина 120.000,00 динара. Укупна вредност радова је износила 487.000,00 динара.

До септембра 1994. године срушен је кров постојеће зграде, каратаван, стављена је плоча уместо каратавана, надзидана зграда и постављена плоча, све у вредности од 185.000,00 динара.

Током школске 1994/1995. године се радило у посебно отежаним условима јер је отпочета надоградња спрата остала незавршена па је било проблема у току зиме, долазило је до прокишњавања у учионицама и степеништу зграде.

Кров је рађен марта 1995. године, тако да је проблем прокишњавања решен.

Започета надоградња спрата наставља се и у току школске 1995/1996. године.

Веома споро се ишло са добијањем средстава од Општине и Министарства за просвету Републике. Завођење месног самодоприноса за школу није успело, тако да се свело само на средства од Општине и Министарства за просвету РС.

Надоградња 3. спрата завршена је 31.08.1996. године. Тако се на 3. спрату добило 3 кабинета и 4 учионице.

            До 1955. године школа је радила у згради у улици Душана Вујића, а од 1955. до данас у згради среза. Те године постаје осмогодишња школа. Из наведеног се види  да зграда није грађена по нормативима предвиђеним за школу, већ је само адаптирана, тако да један број учионица није задовољавао све прописане стандарде.

            Први спрат школе дограђен је 1958. године, а 1969. изграђена је сала за физичко васпитање површине 250 m²,чиме су значајно побољшани услови рада у школи и прилагођени извођењу наставе. Зграда у којој је смештена трепезарија и кухиња, изграђена је1970. године.

The history of elementary school “Vuk Karadžić”

            A four-year elementary school in Žitkovac didn’t exist until 1911. Pupils attended school in Prćilovica.

The amount of 8000 dinars was raised on the initiative and with the financial help of priest Laza Martinović and Stanko Petrović, a parliament member, as well as with the help of donation from residents of Žitkovac. The money was used to build a school and a flat for teachers. Thanks to an enormous commitment of Dragoljub Milosavljević and Sava Milićević, the supervisors on the construction, the building was finished as quickly as possible.

            The school in Žitkovac was opened on the 1st September 1911. The first teacher was Svetolik Janković. The school was open for almost a year and then it was closed due to the war with the Turks in 1912. The school was opened again in 1913. and closed in 1914. due to the World War I. It stayed closed until the 1st September 1919. During the war the enemies used the building as a warehouse for weapons. Before the retreat the enemies destroyed and burned all books and school furniture. Thanks to donations, the school building was equipped again and prepared for classes.

            The classes were held in the same building until 1955. and on 1st November 1955. it became an eight-year elementary school and it was moved to the building of the former Morava district.

Before this, the Lower incomplete grammar school was formed in Moravac during the period from the 1st September 1950. to June 1952. It had 3 grades:

            1st grade- 3 classes,

            2nd grade- 2 classes,

            3rd grade- 2 classes.

            There were 210 students and 7 teachers. The first principal of the Lower incomplete grammar school was Dragoslav Kuzmanović.

            On 1st September 1952. the Lower incomplete grammar school was moved to the building of the former Morava district and on 1st September 1955. it became an eight-year elementary school.

            The central school in Žitkovac included 6 school buildings, 27 classrooms, 5 cabinets, 6 libraries, 5 canteens, 1 gym, 1 kitchen, 1 kindergarten, 6 staff rooms and 1 sports field.

            On 1st September 1957. it merged with four-year elementary schools in Prćilovica, Moravac, Lužane, Nozrina and Gornje Suhotno which were separated school divisions and had their school leaders. Since then it operated as an integral eight-year elementary school.

            The problem was a lack of space for regular classes and this question was soon raised. On 9th August 1958. during the staff meeting, it was decided that the second floor should be built with the donation of 20000 dinars from the municipal authorities. The teachers living in this part of the building were supposed to move and the new space was supposed to be used for classes. At the same time a decision was made that the students of the 5th , 6th, 7th and the 8th grade should move to the school building in Moravac until the end of the construction.  During the same meeting it was proposed that builders should work in 3 shifts which would speed up the construction time.

            Eleven classrooms, 2 cabinets, 2 rooms for a workshop and 3 offices (principal’s office, office for the school secretary and a staff room for teachers) were built in the reconstruction.

            Students now attended classes in the reconstructed building. The students of lower grades started attending classes in the new building, together with the students of higher grades. The old building was adapted and became a teachers’ residence building in 1959.

            There hadn’t been any important adjustments until 1967. except  building concrete paths to the restroom and the shed.

In the spring of 1967. students, teachers and parents brought sand from the Morava river. The whole schoolyard was concreted and a concrete fence with a metal door was built.

            In 1969. a gym of 250 square meters size was built next to the school building. It was built with the financial help of  Žitkovac officials, Community of education, teachers and students’ parents. At the same time the school acquired new props necessary for PE classes.

A modern school kitchen, together with a kindergarten for preschool children was built in 1970. thanks to the help of Child’s protection, Community of education, municipal as well as the school. In front of this building a fountain was built and the entrance was paved with marble. The school kitchen was equipped with modern gadgets: mixing machines, caldrons, cookers as well as with the all inventory necessary to feed 1000 and more students. It was the first kitchen of this kind in the whole area. The school canteen had 100 tables and 400 chairs.

At the same time, a decoration of the school interior and exterior started. In front of the main entrance they put planters decorated with the colorful marble mosaic. The school entrance and the hall on the ground floor were paved with marble. The walls in the hall were covered with ornaments related to different kinds of education. 

            With the growing number of students and classes, the problem of making additional space reappeared. That is the reason why the basement, which was used for wood, was cleared and in 1971. a shed for wood and coal was built next to the gym. The rooms in the basement were adjusted for classes. In this way they got 2 classrooms, a room for archive, a warehouse and a room for the photography section equipped with machines necessary for making black and white photographs.

            They continued to work on the arrangements of the internal and external appearance of the school during 1972, with the wholehearted commitment of all school staff who in spite of their regular work, stayed until late at night and helped to create a pleasant atmosphere in school as well as to save a lot of money that would be required for this work. They put a small metal fence in front of school, arranged classrooms, set hardboard on the walls, worked on sanding and varnishing tables, painted hardboard with oil paint and pasted wallpaper in offices.

            Carpets were placed in the classrooms and rugs in the offices. This was also done by the school workers. It should be noted that the same works were performed in the separated school divisions. In this way, the central schools, as well as the separated school divisions received a new physiognomy, and in that time our school  served as an example for other schools how, with the wholehearted commitment of the collective and with the involvement of a minimum financial resources, we can do much to improve the living and working conditions in the school setting.

            In July 1994, an investment to build a new floor on the school building was initiated. The Ministry of education approved 60000 dinars and the municipal authorities approved 120 000 dinars for the investment. The total value of the works amounted to 487,000 dinars.

            Until September 1994. the roof on the existing building was disassembled, the panel was built, together with a new floor and a roof panel.

            The school year of 1994/95 was extremely difficult because of the poor working conditions. The roof hadn’t been finished, so water leaked in the classrooms and on the stairs.

            The roof was finished in March 1995. A construction of the new floor was continued during 1995/96.

            Getting money from the Ministry and the Municipal authorities was a very slow process.  Since implementing self-contribution to the school didn’t work, everything came down to the assets of the Municipality and the Ministry of Education RS.

The third floor was built on 31.8.1996. It comprised 3 cabinets and 4 classrooms.